Onze voorwaarden

Kleine lettertjes: die proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Omdat we duidelijkheid belangrijk vinden. En jou glashelder willen maken wat je van ons kunt verwachten. Daarom vind je op deze pagina al onze voorwaarden bij elkaar. Voor aanbiedingen, acties en meer zodat je die op je gemak eens kunt nalezen.

We maken onderscheid in het voeren van onze algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop aan consumenten en bedrijven. Kies hieronder de voorwaarden die op jou van toepassing zijn.

Let op! Aangezien drukwerk een "maatproduct" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

Algemene voorwaarden (NL)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen of overeenkomsten van enigerlei aard opgesteld of gesloten met en door de besloten vennootschap naar Belgisch recht “PRINTDEAL.BE”, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0524.822.458 en met BTW-nummer 0524.822.458 en in het bijzonder voor deze van de webshop “PRINTDEAL.BE” (hierna “PRINTDEAL.BE”) (hierna: de “Webshop”). 1.2. Door het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van een offerte of het sluiten van een overeenkomst met PRINTDEAL.BE, verklaart de klant of de opdrachtgever (hierna de “Klant”) uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden van PRINTDEAL.BE, deze te begrijpen, ze te aanvaarden en er een exemplaar van te bezitten. Deze Voorwaarden zijn bijkomend eenvoudig te consulteren via https://www.printdeal.be/nl (hierna: de “Website”). 1.3. De Voorwaarden van PRINTDEAL.BE zijn van toepassing op zowel ondernemingen in de zin van art. I.1,1° van het Wetboek voor Economisch Recht, als consumenten in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek voor Economisch Recht. Wanneer een artikel louter van toepassing is op consumenten wordt naar de Klant verwezen als “Klant-Consument”. 1.4. De Voorwaarden van PRINTDEAL.BE dienen exclusief te worden opgevat. Bijgevolg stemt PRINTDEAL.BE niet in met de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van zijn Klant. 1.5. Deze Voorwaarden maken samen met (desgevallend) de offerte en Aankoopbon, de integrale overeenkomst uit (samen met de documenten waarnaar zij eventueel verwijst en die er deel van uitmaken) (hierna de “Overeenkomst”) en geeft het akkoord tussen partijen volledig en uitsluitend weer wat betreft het voorwerp van de Overeenkomst en heft alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling tussen partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp. 1.6. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door PRINTDEAL.BE schriftelijk zijn bevestigd in de Overeenkomst. 1.7. De Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de verkoop van goederen die PRINTDEAL.BE in voorraad heeft (hierna “Voorraadstuk” of “Voorraadstukken”) als op de verkoop van goederen die op maat gemaakt worden (hierna “Maatstuk” of “Maatstukken”). Naar Voorraadstukken en Maatstukken wordt gezamenlijk verwezen als “Stuk’ of ‘Stukken”.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. PRINTDEAL.BE in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten met betrekking tot haar aanbiedingen. Offertes zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke verkoop of opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten of aankopen.

3. Bestellingen – Aanlevering

3.1. De Overeenkomst tussen PRINTDEAL.BE en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Website via het formulier “Aankoopbon” of in geval de Overeenkomst niet via de Website wordt aangegaan, via het formulier “Aankoopbon” zoals ontvangen van PRINTDEAL.BE en rechtsgeldig heeft ondertekend, en PRINTDEAL.BE deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd). In de Orderbevestiging ontvangt de Koper een samenvatting van de bestelling en een overzicht van deze Voorwaarden. PRINTDEAL.BE behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren. Het plaatsen van een bestelling via een Aankoopbon impliceert de uitdrukkelijke kennisname en aanvaarding van de Voorwaarden en de modaliteiten van de bestelling conform de Aankoopbon. Voor drukwerk op maat zijn er twee mogelijkheden om de te drukken bestanden aan te leveren. Dit kan door een directe aanlevering met een online bestandscontrole, dan wel het aanleveren bij een medewerker van de PRINTDEAL.BE, die vervolgens een controle zal uitoefenen. 3.2. Indien de Klant kiest voor de online bestandscontrole, dan kan de opdracht pas worden uitgevoerd nadat de Klant het afdrukvoorbeeld goedgekeurd heeft. 3.3. Een aanlevering die niet conform de supra beschreven methodes zou verlopen, dient door de PRINTDEAL.BE niet aanvaard te worden. 3.4. De Klant dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkStukken en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de PRINTDEAL.BE of zoals aangetoond op een beeldscherm van de Klant, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de Overeenkomst. 3.5. Afwijkingen tot 5% van het vooropgestelde formaat zijn toegelaten en geven de Klant geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de Overeenkomst. De afwijkingen worden bepaald door vergelijking (i) in geval van “online controle bestanden”: met het bestand zoals door de Klant ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF-formaat. 3.6. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan voor zover de afwijking maximum 5% bedraagt van het aantal volgens de opdracht. Binnen deze marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en het mindere niet verrekend.

4. Herroeping

4.1. De Klant-Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de Stukken aangekocht via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant-Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant-Consument of een door de Klant-Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. 4.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant-Consument PRINTDEAL.BE via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen. De Klant-Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op de Website en tevens meegestuurd met de Orderbevestiging), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Klant-Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dit recht is niet van toepassing op Maatstukken. 4.3. Als de Klant-Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant-Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van PRINTDEAL.BE terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant-Consument voor een andere wijze van levering dan de door Klant-Consument geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat PRINTDEAL.BE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant-Consument om de overeenkomst te herroepen. PRINTDEAL.BE betaalt de Klant-Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. PRINTDEAL.BE mag wachten met de terugbetaling tot PRINTDEAL.BE de Stukken integraal heeft terug gekregen. Terugbetaling van de leveringskosten door PRINTDEAL.BE gebeurt steeds pro-rata. Wanneer PRINTDEAL.BE echter gebruik maakt van een forfaitaire leveringskost, zal PRINTDEAL.BE bij een gedeeltelijke herroeping, niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen. 4.4. De Klant-Consument dient onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de Overeenkomst te herroepen aan PRINTDEAL.BE heeft meegedeeld, de Stukken aan PRINTDEAL.BE te overhandigen of de Stukken door PRINTDEAL.BE te laten ophalen. PRINTDEAL.BE regelt de ophaling volgens eigen transportkeuze en in overleg met de klant wat datum en tijdstip betreft. De directe kosten van het terugzenden van de Stukken komen voor rekening van PRINTDEAL.BE, tenzij anders overeengekomen. Het geretourneerde Stuk mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het Stuk in de originele verpakking waarin het Stuk werd verzonden, geretourneerd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het Stuk geleverde toebehoren, zodoende dat PRINTDEAL.BE ook na herroeping het Stuk nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Stukken die het gevolg is van het gebruik van de Stukken, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Stukken vast te stellen. 4.5. Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:

 • Stukken die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon, derhalve wanneer de Overeenkomst Maatstukken betreft;
 • Stukken die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.);
 • verzegelde Stukken die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. additieven, etc.);

4.6. In geen geval beschikt een Klant die geen consument is over het recht tot herroeping.

5. Levering/afgifte

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) op het door de Klant opgegeven leveringsadres in de Aankoopbon, dan wel op zetel van PRINTDEAL.BE, naar keuze van de Koper. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Stukken gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is PRINTDEAL.BE eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting. 5.2. Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de Aankoopbon en/of de Orderbevestiging vanwege PRINTDEAL.BE wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de KLANT en wordt als dusdanig aangerekend. 5.3. Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt PRINTDEAL.BE zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

6. Termijnen

6.1. Behalve ingeval betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur, zal een bestelling pas verzonden worden nadat PRINTDEAL.BE de betaling ontvangen heeft. PRINTDEAL.BE streeft ernaar om bestellingen vóór 15 uur geplaatst, de volgende werkdag te leveren. op voorwaarde dat de bestelde Stukken in voorraad zijn. 6.2. De Klant heeft, tijdens het online bestelproces, de mogelijkheid om de gewenste leveringsdatum en –termijn te wijzigen, mits betaling van een meerprijs. 6.3. De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van PRINTDEAL.BE t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen PRINTDEAL.BE en de Koper, met dien verstande dat PRINTDEAL.BE zich er toe verbindt om in ieder geval binnen de 30 dagen na betaling te leveren. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

7. Voorschotten

7.1. PRINTDEAL.BE behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen gelijk aan 30 tot 50% in functie van de te verwachten totaalprijs bij de bestelling van Stukken. 7.2. Indien PRINTDEAL.BE een voorschot verzoekt, dient deze door de Klant onmiddellijk aan PRINTDEAL.BE te worden voldaan. Indien het voorschot niet tijdig door PRINTDEAL.BE is ontvangen, heeft PRINTDEAL.BE het recht haar prestaties tot het moment van ontvangst van betaling op te schorten.

8. Prijzen

8.1. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de vermelde prijzen op de Aankoopbon de totaalprijzen (inclusief BTW, invoerrechten, belastingen en/of andere rechten of heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd).

9. Betaling

9.1. Alle Bestellingen worden steeds vooraf te worden betaald door de Klant. 9.2. De Klant heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
 • Maestro
 • Bancontact/Mister Cash
 • iDEAL
 • Vooruitbetaling per overschrijving.

9.3. Naar keuze van PRINTDEAL.BE kan voor Klanten die geen Consument zijn, voormelde lijst van betalingsmogelijkheden worden aangevuld met:

 • betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur.

9.4. In het geval betaling na facturatie en levering aanvaard wordt, zijn alle Stukken en de daaraan corresponderende facturen zijn contant betaalbaar op datum van levering of afgifte van het Stuk (hierna de “Factuurdatum”) op de zetel van PRINTDEAL.BE of via bankoverschrijving en zijn verschuldigd netto zonder disconto en zonder enige afhouding, behoudens in geval van betaling van een voorschot. 9.5. De termijn voor protest tegen een factuur verstrijkt vijftien (15) kalenderdagen na Factuurdatum en protest dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan de zetel van PRINTDEAL.BE. 9.6. Bij niet-betaling van de factuur is vanaf de daarop volgende kalenderdag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van EUR 100,00) als schadebeding en dit onverminderd het recht van PRINTDEAL.BE om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger geleden schade. 9.7. Niet-betaling door de Klant heeft tot gevolg dat alle bedragen, verschuldigd door de Klant aan PRINTDEAL.BE, onmiddellijk opeisbaar worden. 9.8. Betaling wordt eerst aangerekend op de invorderingskosten, vervolgens op de verschuldigde schadevergoeding, vervolgens op de verschuldigde interest en daarna op de hoofdsom. Indien de Klant meerdere facturen onbetaald laat, wordt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering gebracht van de oudste factuur en vervolgens van de op één na oudste factuur, enzovoort.

10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

10.1. De Klant verkrijgt slechts de eigendom van het Stuk, op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden. Het Stuk blijft integraal eigendom van PRINTDEAL.BE tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden. 10.2. PRINTDEAL.BE is gerechtigd dit Stuk onder zich te houden tot datum van volledige betaling van alle schuldvorderingen die PRINTDEAL.BE ten aanzien van de Klant heeft. 10.3. De Klant is niet bevoegd tot volledige betaling van PRINTDEAL.BE enig stuk te vervreemden of te bezwaren met enige zekerheid ten behoeve van derden.

11. Overdracht van rechten

11.1. PRINTDEAL.BE is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van enige som ingevolge enige Overeenkomst aan een derde over te dragen.

12. Garantie inzake kwaliteit en klachten

12.1. De Klant-Consument heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. 12.2. De Klant dient direct bij de in ontvangstname van de Stukken een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via e-mail) mee te delen aan PRINTDEAL.BE, met verwijzing naar het correcte nummer van de Aankoopbon en/of de Orderbevestiging. 12.3. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door PRINTDEAL.BE geleverde Stukken wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende Stukken, en bevrijdt PRINTDEAL.BE van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid deze Voorwaarden. 12.4. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde Stukken moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan PRINTDEAL.BE, met verwijzing naar het correcte nummer van de Aankoopbon en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen aan PRINTDEAL.BE worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat PRINTDEAL.BE niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het Stuk (door onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering). PRINTDEAL.be verbindt zich ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 60 kalenderdagen na levering. In geen geval zal PRINTDEAL.BE instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de Stukken door de Klant. 12.5. Bij klachten die tijdig en correct aan PRINTDEAL.BE worden gemeld, zal PRINTDEAL.BE naar: (1) de gebrekkige Stukken, vervangen, in zoverre dezelfde Stukken nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige Stuk niet langer in voorraad is, kan PRINTDEAL.BE ervoor opteren de Koper (2) een equivalent van het gebrekkige Stuk te bezorgen; of indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is (3) terugname van het gebrekkige Stuk, met creditering aan de Koper. 12.6. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door PRINTDEAL.BE. 12.7. De Klant mag in geen geval Stukken terugsturen aan PRINTDEAL.BE zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. PRINTDEAL.BE behoudt zich het recht voor om samen met de Klant op de zetel van PRINTDEAL.BE de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan of te eisen van de Klant het Stuk integraal of gedeeltelijk terug te bezorgen aan PRINTDEAL.BE voor onderzoeksdoeleinden. PRINTDEAL.BE zal de Klant desgevallend contacteren teneinde de door PRINTDEAL.BE aanvaarde retour van Stukken praktisch te regelen, waarbij PRINTDEAL.BE de kosten voor haar rekening zal nemen. Deze garantie is niet van toepassing op (i) uiterlijke gebreken vastgesteld door de Klant of die redelijkerwijze dienden te worden vastgesteld door de Klant na het aanvaarden van het Stuk (ii) het abnormaal gebruik of niet conform gebruik van het Stuk zoals een normaal en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden, (iii) gebreken aan het Stuk en hun gevolgen te wijten aan elke externe oorzaak, of wanneer er (iv) interventies en herstellingen door een derde zijn uitgevoerd op het Stuk. 12.8. Enige dwingende wettelijke garantie of waarborgverplichting in het voordeel van een Klant-Consument blijft onverminderd van toepassing.

13. Klachten/ Aansprakelijkheid

13.1. Met uitzondering van de vrijwaring door PRINTDEAL.BE volgens de wettelijke garantiebepaling in artikel 12.1 van deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van PRINTDEAL.BE ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat PRINTDEAL.BE in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door PRINTDEAL.BE aangegane polis BA-aansprakelijkheid. 13.2. PRINTDEAL is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte Stukken, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het Stuk met andere Stukken, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen. 13.3. De Koper erkent dat PRINTDEAL.BE geen garantie biedt dat de Stukken voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het Stuk aan de Koper door PRINTDEAL.BE, zodoende dat PRINTDEAL.BE niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid van PRINTDEAL.BE jegens de Klant beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.

14. Ontbinding

14.1. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant of van PRINTDEAL.BE, kan de geschade partij de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding of verbreking van de Overeenkomst zal aan de geschade partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van het reeds betaald voorschot en minstens voor een bedrag van 10% van de totaalprijs van Stukken, onverminderd de vergoeding van de werkelijke schade.

15. Overmacht en Imprevisie

15.1. PRINTDEAL.BE is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige tekortkoming van of voor de gevolgen van enige tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst indien deze voortkomt uit een gebeurtenis die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of geldende opvattingen voor haar rekening komt. Een tekortkoming is in ieder geval niet voor rekening van PRINTDEAL.BE voor zover deze is veroorzaakt door onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file. 15.2. In geval van overmacht of imprevisie kan PRINTDEAL.BE in onderling overleg met de Klant, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist i: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende Stukken te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de Overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de Overeenkomst tussen te heronderhandelen.

 1. In geval van overmacht is PRINTDEAL.BE gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten. Indien de overmacht langer duurt dan drie (3) maanden zijn zowel PRINTDEAL.BE als de Klant gerechtigd de Overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

17. Netting

17.1. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen PRINTDEAL.BE en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen PRINTDEAL.BE en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de PRINTDEAL.BE en de Klant doorgevoerde schuldvergelijking.

18. Auteursrecht

18.1. Bij het geven van de opdracht tot enig Maatstuk door de Klant behoudt de Klant enig intellectueel eigendomsrecht dat op het Stuk betrekking heeft. 18.2. Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de Klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de Klant over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart PRINTDEAL.BE bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot het recht tot reproductie. PRINTDEAL.BE is niet verantwoordelijk voor inbreuken op eventuele rechten van derden indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de Klant is aansprakelijk.

19. Verwerking persoonsgegevens

19.1. De Klant erkent dat PRINTDEAL.BE als een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens kan verwerken alsook door PRINTDEAL.BE aangestelde derden in de mate dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de door de PRINTDEAL.BE geleverde diensten. De Klant en PRINTDEAL.BE erkennen en stemmen ermee in dat PRINTDEAL.BE zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. PRINTDEAL.BE neemt de nodige maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen, te verwerken en te bewaren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG). 19.2. PRINTDEAL.BE verwijst hiervoor naar de Privacy Policy te raadplegen via de website van PRINTDEAL.BE (https://www.printdeal.be/nl/pages/privacybeleid), waarin meer informatie te vinden is over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door PRINTDEAL.BE. 19.3. Voor de toepassing van zijn rechten inzake zijn persoonsgegevens, kan de cliënt zich wenden tot het privacyteam van PRINTDEAL.BE: AVG@printdeal.be
19.4. Zowel de Klant als PRINTDEAL.BE zullen zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming bij het verwerken van persoonsgegevens.

20. Toepasselijk recht, Interpretatie en forumkeuze

20.1. Voor enige interpretatie van de Voorwaarden, hebben onze Nederlandstalige Voorwaarden voorrang op enige Voorwaarden opgesteld in een andere taal dan het Nederlands. 20.2. Op alle Overeenkomsten gesloten tussen PRINTDEAL.BE en haar Klanten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 20.3. Alle geschillen die ontstaan, verband houdend met of voortvloeiend uit de Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken te Antwerpen. Onderhavige Voorwaarden zijn noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de PRINTDEAL.BE en de Klant te beschermen. Iedere bepaling van deze Voorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren.

General terms and conditions (EN)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Scope

1.1. These general terms and conditions (hereinafter the “Terms”) apply to all quotations, orders or agreements of any kind drawn up or concluded with and by the private limited liability company (“besloten vennootschap”, abbreviated to “BV”) organised and existing under the laws of Belgium “PRINTDEAL.BE”, having its registered office at Ankerrui 11, B-2000 Antwerp, registered with the Antwerp Register of Legal Entities, Antwerp division under enterprise number 0524.822.458 and with VAT number 0524.822.458, and in particular to those of the webshop “PRINTDEAL.BE” (hereinafter “PRINTDEAL.BE”) (hereinafter: the “Webshop”). 1.2. By placing an order, accepting a quotation or concluding an agreement with PRINTDEAL.BE, the customer or principal (hereinafter the “Customer”) declares to have expressly taken cognisance of, to understand, to accept and to possess a copy of the PRINTDEAL.BE Terms. These Terms can also easily be consulted at https://www.printdeal.be/nl (hereinafter: the “Website”). 1.3. The Terms of PRINTDEAL.BE apply to enterprises within the meaning of Art. I.1,1° of the Belgian Code of Economic Law as well as to consumers within the meaning of Art. I.1, 2° of the same Code of Economic Law. When an Article only applies to consumers, the Customer is referred to as “Customer-Consumer”. 1.4. The Terms of PRINTDEAL.BE are to be interpreted exclusively. Consequently, PRINTDEAL.BE does not agree to the applicability of any other general terms and conditions of its Customer. 1.5. These Terms, together with (where applicable) the quotation and Purchase Order, form the entire agreement (together with the documents to which they may refer and which are part of it) (hereinafter the “Agreement”), and represent the agreement between the parties in full and exclusively with respect to the subject matter of the Agreement, and supersedes all prior oral and/or written agreements, communications, offers, proposals or correspondence between the parties regarding the same subject. 1.6. Deviations from these Terms are only valid if they have been confirmed in writing in the Agreement by PRINTDEAL.BE. 1.7. The Terms apply to the sale of goods that PRINTDEAL.BE has in stock (hereinafter “Stock Item” or “Stock Items”) as well as to the sale of custom-made goods (hereinafter referred to as “Custom Item” or “Custom Items”). Stock Items and Custom Items are collectively referred to as “Item” or “Items”.

2. Offers and quotations

2.1. PRINTDEAL.BE is in no way liable for material errors, typesetting or printing errors with regard to its offers. Quotations can only be regarded as an invitation to purchase or to place an order by the Customer, unless expressly stated otherwise. A quotation is only valid for the specific sale or order to which it relates and therefore does not automatically apply to subsequent similar orders or purchases.

3. Orders – Delivery

3.1. The Agreement between PRINTDEAL.BE and the Customer is only formed after the Customer has placed an order on the Website via the “Purchase Order” form or, in the case that the Agreement is not concluded via the Website, via the “Purchase Order” form as received from PRINTDEAL.BE and validly signed, and PRINTDEAL.BE confirms this order by e-mail (hereinafter referred to as the “Order Confirmation”). In the Order Confirmation, the Purchaser will receive a summary of the order and an overview of these Terms. PRINTDEAL.BE always reserves the right to refuse orders without being required to state the state the reasons. Placing an order via a Purchase Order implies the explicit knowledge and acceptance of the Terms and the modalities of the order in accordance with the Purchase Order. For custom printed material, there are two options for supplying the files to be printed. This can be done by direct delivery with an online file check, or by delivery to an employee of PRINTDEAL.BE, who will then carry out a check. 3.2. If the Customer opts for the online file check, the order can only be executed after the Customer has approved the print sample. 3.3. A delivery that does not take place in accordance with the methods described above can be refused by PRINTDEAL.BE. 3.4. The Customer must take into account the fact that colours – of printed items and layout files – as shown in a print-out by PRINTDEAL.BE or as shown on a screen of the Customer can deviate to a certain extent from the colour of the printed material after production. Such a deviation cannot form a basis for non-payment or rescission of the Agreement. 3.5. Deviations of up to 5% from the proposed format are permitted and do not give the Customer a basis for non-payment or rescission of the Agreement. The deviations are determined by comparison (i) in the case of “online control files”: with the file as received by the Customer and (ii) in other cases: with the print sample in PDF format. 3.6. Deviations in quantities are allowed insofar as the deviation amounts to a maximum of 5% of the quantity according to the order. Within this margin, the extra quantity is not charged and the reduced quantity is not deducted.

4. Withdrawal

4.1. The Customer-Consumer has a right of withdrawal with regard to the Items purchased via the Webshop. Pursuant to Book VI Market Practices & Consumer Protection of the Belgian Code of Economic Law, the Customer-Consumer has the right to withdraw from the Agreement, without stating reasons, within a period of 14 calendar days. The withdrawal period expires 14 calendar days after the day on which the Customer-Consumer or a third party designated by the Customer-Consumer, who is not the carrier, takes physical possession of the product. 4.2. In order to exercise the right of withdrawal, the Customer-Consumer must inform PRINTDEAL.BE by post or e-mail of his decision to withdraw from the Agreement. The Customer-Consumer can also use the model withdrawal form (to be downloaded from the Website and also sent with the Order Confirmation), but is not obliged to do so. To comply with the withdrawal period, it is sufficient for the Customer-Consumer to send his communication regarding the exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired. This right does not apply to Custom Items. 4.3. If the Customer-Consumer withdraws from the Agreement, the Customer-Consumer will receive back from PRINTDEAL.BE all payments he has made at that time, including delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from the Customer-Consumer’s choice for a different method of delivery than the cheapest standard delivery offered to the Customer-Consumer) without delay and in any case no later than 14 calendar days after PRINTDEAL.BE has been informed of the decision of the Customer-Consumer to withdraw from the Agreement. PRINTDEAL.BE will then reimburse the Customer-Consumer via the same payment method with which the Consumer carried out the original transaction, unless the Consumer has expressly agreed otherwise. In any case, the Consumer will not be charged for such refunds. PRINTDEAL.BE may wait with the refund until PRINTDEAL.BE has received the Items back in full. Reimbursement of the delivery costs by PRINTDEAL.BE is always pro rata. However, if PRINTDEAL.BE makes use of a flat-rate delivery cost, PRINTDEAL.BE will not be obliged to refund any delivery costs in the event of a partial withdrawal. 4.4. The Customer-Consumer must immediately, but in any case no later than 14 calendar days after the day on which he has notified PRINTDEAL.BE of the decision to withdraw from the Agreement, hand over the Items to PRINTDEAL.BE or have the Items picked up by PRINTDEAL.BE. PRINTDEAL.BE arranges the collection according to its own transport choice and in consultation with the Customer regarding date and time. The direct costs of returning the Items will be borne by PRINTDEAL.BE, unless otherwise agreed. The returned Item must not have been used and must be in the same condition as at the time of delivery. In addition, the Item must be returned in the original packaging in which the Item was sent, whether already opened or not and including all accessories supplied with the Item, so that after the withdrawal, PRINTDEAL.BE is able to resell the Item to a third party. The Consumer is only liable for the loss in value of the Items resulting from use of the Items that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Items. 4.5. The right of withdrawal does not apply to:

 • Items that are manufactured according to the specifications of the Consumer or that are clearly intended for a specific person, thus when the Agreement concerns Custom Items;
 • Items that can spoil or age quickly or that have a limited shelf life (such as yeasts, enzymes, etc.);
 • sealed Items which – for reasons of health protection or hygiene – are not suitable to be returned if the packaging has been opened (e.g. additives, etc.);

4.6. Under no circumstances does a Customer who is not a consumer have the right of withdrawal.

5. Delivery/handover

5.1. Unless otherwise agreed, deliveries are made standard in accordance with Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms® 2010) to the delivery address specified by the Customer in the Purchase Order or to the registered office of PRINTDEAL.BE, at the Purchaser’s discretion. The transfer of risk for damage, destruction and disappearance with regard to the Items is therefore transferred at the time of effective delivery. At this moment, PRINTDEAL.BE will also released from its delivery obligation. 5.2. Each delivery that is not explicitly provided for in the Purchase Order and/or the Order Confirmation from PRINTDEAL.BE is deemed to be an additional delivery at the request of the CUSTOMER and will be charged as such. 5.3. With the exception of agreements with a Consumer, the PRINTDEAL.BE always reserves the right to split the deliveries or to attach other conditions to the delivery.

6. Deadlines

6.1. Except in the case of payment by bank transfer after receipt of the invoice, an order will only be shipped after PRINTDEAL.BE has received the payment. For orders placed before 3 p.m., PRINTDEAL.BE aims to deliver the next working day, provided that the ordered Items are in stock. 6.2. The Customer has the option during the online ordering process to change the desired delivery date and period, subject to payment of an additional cost. 6.3. However, the delivery period, including those on quotations, orders and Order Confirmations, is always indicative and is not an essential part of PRINTDEAL.BE’s obligations to the Purchaser. Exceeding the communicated delivery period can never give rise to payment of any damage compensation or to dissolution of the sale between PRINTDEAL.BE and the Purchaser, on the understanding that PRINTDEAL.BE undertakes in any case to deliver within 30 days after payment. Changes to the order automatically result in the presumed delivery times being cancelled.

7. Advance payments

7.1. PRINTDEAL.BE reserves the right to request an advance payment equal to 30 to 50% depending on the expected total price at the time the Items are ordered. 7.2. If PRINTDEAL.BE requests an advance, this must be paid immediately by the Customer to PRINTDEAL.BE. If the advance has not been received by PRINTDEAL.BE in time, PRINTDEAL.BE has the right to suspend its performance until payment is received.

8. Prices

8.1. Unless explicitly stated otherwise, the prices stated on the Purchase Order are total prices (including VAT, import duties, taxes and/or other duties or levies imposed by the government).

9. Payment

9.1. All Orders are always to be prepaid by the Customer. 9.2. When placing the order, the Customer has the choice between different payment options:

 • Credit card (VISA/MASTERCARD)
 • Maestro
 • Bancontact/Mister Cash
 • iDEAL
 • Payment in advance by bank transfer.

9.3. At the discretion of PRINTDEAL.BE, for Customers who are not Consumers, the aforementioned list of payment options can be supplemented with:

 • payment by bank transfer after receipt of the invoice.

9.4. In the event that payment is accepted after invoicing and delivery, all Items and the corresponding invoices are payable in cash on the date of delivery or handover of the Item (hereinafter the “Invoice Date”) at the registered office of PRINTDEAL.BE or by bank transfer, and are payable net without discount and without any deductions, except in the case of payment of an advance. 9.5. The period for protesting an invoice expires fifteen (15) calendar days after the Invoice Date, and protest must always be made by registered letter to the registered office of PRINTDEAL.BE. 9.6. In the event of non-payment of the invoice, interest on arrears amounting to 1% of the unpaid invoice amount per started month is owed from the following calendar day, by operation of law (“ipso iure”) and without prior notice of default. Fixed compensation amounting to 10% of the invoice amount (with a minimum of EUR 100.00) is also owed as statutory damages, by operation of law (“ipso iure”) and without prior notice of default, without prejudice to PRINTDEAL.BE’s right to claim higher compensation subject to proof of higher damage. 9.7. Non-payment by the Customer means that all amounts owed by the Customer to PRINTDEAL.BE become immediately due and payable. 9.8. Payment is first charged against the debt recovery costs, then against the damage compensation owed, then against the interest owed and then against the principal. If the Customer neglects to pay multiple invoices, subject to the provisions of the preceding sentence, a payment will first be deducted from the oldest invoice, then the next oldest invoice, etc.

10. Retention of title and right of retention

10.1. The Customer acquires ownership of the Item only at the time of full payment of the price, in principal and ancillary amounts. The Item fully remains the property of PRINTDEAL.BE until full payment of the price, in principal and ancillary amounts. 10.2. PRINTDEAL.BE is entitled to retain ownership of this Item until the date of full payment of all debt claims that PRINTDEAL.BE has against the Customer. 10.3. The Customer is not authorised to sell or encumber any Item as collateral for the benefit of third parties until payment in full to PRINTDEAL.BE.

11. Transfer of rights

11.1. PRINTDEAL.BE is entitled to transfer its claims for payment of any amount under any Agreement to a third party.

12. Quality guarantee and complaint handling

12.1. The Customer-Consumer has a legal warranty of 2 years. This legal warranty applies from the date of purchase by (if applicable, delivery to) the first owner. 12.2. The Customer must carry out an initial verification immediately upon receipt of the Items. This immediate verification obligation concerns, among others (list is by way of example only): quantity, conformity of delivery, visible defects, correct location(s), etc. The Customer must notify PRINTDEAL.BE in writing concerning immediately verifiable deviations (by post or via e-mail) within 48 hours of delivery, under penalty of forfeiture, with reference to the correct number of the Purchase Order and/or the Order Confirmation. 12.3. Using, processing, repackaging, and/or resale of the Items delivered by PRINTDEAL.BE is regarded as product verification and acceptance, counts as final delivery of the relevant Items, and releases PRINTDEAL.BE from its responsibilities and liability under these Terms. 12.4. Complaints regarding hidden defects in the delivered Items must be reported in writing (by post or e-mail) to PRINTDEAL.BE, on pain of inadmissibility, within a period of 48 hours after discovery of the defect, with reference to the correct number of the Purchase Order and/or the Order Confirmation. Such complaints can be reported to PRINTDEAL.BE within the statutory warranty period, on the understanding that PRINTDEAL.BE will not be liable for any loss of quality that would arise due to causes inherent in the nature of the Item (including but not limited to normal ageing). PRINTDEAL.BE undertakes to accept complaints that have been correctly reported within a period of 60 calendar days after delivery. Under no circumstances will PRINTDEAL.BE be liable for loss of quality and damage as a result of handling or incorrect use of the Items by the Customer. 12.5. In the event of complaints that are correctly reported to PRINTDEAL.BE in a timely manner, PRINTDEAL.BE will: (1) replace the defective Items, insofar as the same Items are still in stock. If the defective Item is no longer in stock, PRINTDEAL.BE may choose to provide the Purchaser (2) with an equivalent of the defective Item; or if this is not reasonably possible (3) take back the defective Item, and credit the amount paid to the Purchaser. 12.6. The Customer acknowledges that each of these measures individually comprises full and adequate compensation for any possible damage resulting from the defect in question, and accepts that the implementation of these measures cannot be considered as an acceptance of liability by PRINTDEAL.BE. 12.7. Under no circumstances may the Customer return Items to PRINTDEAL.BE without the latter’s prior written consent. PRINTDEAL.BE reserves the right, together with the Customer, to appraise the defects at the registered office of PRINTDEAL.BE, to ascertain the cause or to demand that the Customer return the Item in whole or in part to PRINTDEAL.BE. to be investigated. PRINTDEAL.BE will contact the Customer as required in order to practically arrange the return of Items accepted by PRINTDEAL.BE, whereby PRINTDEAL.BE will bear the costs. This warranty does not apply to (i) visible defects identified by the Customer or which should reasonably have been identified by the Customer after acceptance of the Item by the Customer (ii) use that deviates from or does not conform to the use of the Item as would be done by a normal and careful person in the same circumstances, (iii) defects in the Item and their consequences due to any external cause, or if (iv) interventions and repairs have been carried out on the Item by a third party. 12.8. Any mandatory legal guarantee or warranty obligation in favour of a Customer-Consumer remains unaffected.

13. Complaints/Liability

13.1. With the exception of the indemnification by PRINTDEAL.BE according to the legal warranty provision in Article 12.1 of these Terms, the liability of PRINTDEAL.BE with respect to the Customer is limited to the liability imposed by law and is in any case limited to the lower of the following two amounts: (1) The respective invoice amount (excl. VAT); (2) The amount that PRINTDEAL.BE receives from its insurer in the context of the respective liability claim under the third-party liability policy entered into by PRINTDEAL.BE. 13.2. PRINTDEAL.BE is in no way liable for: (1) indirect damage (including but not limited to loss of turnover, damage to third parties), (2) defects caused directly or indirectly by an act of the Customer or a third party, whether due to error or negligence, (3) damage as a result of the incorrect or inappropriate use of the purchased Items, nor for an unintended and/or unwanted interaction as a result of the simultaneous use of the Item with other Items, (4) damage due to non-compliance by the Customer, its personnel or employees and/or the end user with legal and/or other obligations. 13.3. The Purchaser acknowledges that PRINTDEAL.BE does not guarantee that the Items will comply with the regulations or requirements applicable in any jurisdiction, except the regulations or requirements applicable in Belgium, as applicable at the time of delivery of the Item to the Purchaser by PRINTDEAL.BE, so that PRINTDEAL.BE cannot be held liable for subsequent changes of any kind to the law. The liability of PRINTDEAL.BE with respect to the Customer is limited to what is stipulated in these Terms.

14. Rescission

14.1. In the event of breach of contract, bankruptcy or apparent insolvency on the part of the Customer or of PRINTDEAL.BE, the injured party may consider the Agreement rescinded, without notice of default and by operation of law (“ipso iure”), upon simple notification by registered letter. In the event of rescission or termination of the Agreement, the injured party will be owed fixed damage compensation amounting to the advance already paid and at least an amount of 10% of the total price of the Items, without prejudice to compensation for the actual damage suffered.

15. Force majeure and Unforeseen Circumstances

15.1. PRINTDEAL.BE is not liable to the Customer for any shortcoming of or for the consequences of any shortcoming in the performance of the Agreement if this arises from an event that is not due to its fault, whether due to the law, a legal act or prevailing views. In any case PRINTDEAL.BE is not liable for a shortcoming insofar as this is caused by the unavailability and/or scarcity of certain materials; raw material scarcity; currency fluctuations, increases in material prices, prices of auxiliary materials and raw materials, wages, salaries, social security contributions, government-imposed costs, levies and taxes, transport costs, import and export duties or insurance premiums; floating ice; exceptional weather conditions; strike; mobilisation; war; illness; accidents; communication and computer failures; government measures; export ban; delay in supply; obstacles to transport and/or movement; including lack of or revocation of transport options; export barriers; import barriers; breakdown; traffic congestion. 15.2. In the event of force majeure or unforeseen circumstances, PRINTDEAL.BE may, in mutual consultation with the Customer, without prior notice of default or judicial intervention being required: (1) propose to the Purchaser to replace the missing Items with a functional equivalent; (2) temporarily suspend the performance of its obligations; (3) rescind the Agreement out of court; and/or (4) invite the Customer to renegotiate the Agreement.

 1. In the case of force majeure, PRINTDEAL.BE is entitled to suspend its obligations under the Agreement. If the situation of force majeure lasts longer than three (3) months, both PRINTDEAL.BE and the Customer are entitled to rescind the non-executable part of the Agreement by means of a written statement, without being obliged to pay any damage compensation.

17. Transaction netting

17.1. In accordance with the Belgian Financial Securities Act of 15 December 2004, PRINTDEAL.BE and the Customer will automatically and by operation of law (“ipso iure”) set off all current and future claims against each other. This means that in the ongoing relationship between PRINTDEAL.BE and the Customer, only the largest debt claim remains on balance after the aforementioned automatic settlement. This set-off will in any case be enforceable against the bankruptcy receiver and the other concurrent creditors, who will therefore not be able to oppose the set-off carried out by PRINTDEAL.BE and the Customer.

18. Copyright

18.1. In the case of the order of a Custom Item by the Customer, the Customer retains any intellectual property rights relating to the Item. 18.2. An order relating to the reproduction of any element supplied by the Customer and subject to the provisions of intellectual property legislation implies that the Customer has the reproduction right. It therefore indemnifies PRINTDEAL.BE by operation of law (“ipso iure”) against any dispute regarding the right of reproduction. PRINTDEAL.BE is not liable for infringements of any rights of third parties if it executed the order in good faith. Only the Customer is liable.

19. Processing of personal data

19.1. The Customer acknowledges that PRINTDEAL.BE, as controller, and third parties appointed by PRINTDEAL.BE, may process personal data to the extent that this is reasonably necessary for the performance of the services provided by PRINTDEAL.BE. The Customer and PRINTDEAL.BE acknowledge and agree that PRINTDEAL.BE will act as controller when processing personal data for the stated purposes. PRINTDEAL.BE takes the necessary measures to protect, process and store these personal data in accordance with the applicable legislation, namely the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (GDPR). 19.2. PRINTDEAL.BE refers to the Privacy Policy, which can be consulted via the website of PRINTDEAL.BE (https://www.printdeal.be/nl/pages/privacybeleid), which contains more information about the processing and protection of personal data by PRINTDEAL.BE. 19.3. For the application of his rights regarding his personal data, the Customer can contact the privacy team of PRINTDEAL.BE: AVG@printdeal.be.
19.4. Both the Customer and PRINTDEAL.BE will comply with the applicable data protection laws and regulations when processing personal data.

20. Applicable law, interpretation and choice of forum

20.1. For interpretation of the Terms, our Dutch Terms take precedence over any Terms drawn up in a language other than Dutch. 20.2. All Agreements concluded between PRINTDEAL.BE and its Customers are exclusively governed by and construed in accordance with Belgian law. Applicability of the Vienna Sales Convention 1980 is excluded. 20.3. All disputes arising in connection with or related to the Terms and/or Agreements will be brought before the courts and tribunals of Antwerp. These Terms are necessary to protect the legitimate interests of PRINTDEAL.BE and the Customer. Any provision of these Terms that would be invalid, void or unenforceable due to conflict with any statutory provision of mandatory law or public order, will have its maximum permissible effect.

Voorwaarden consumenten

Voorwaarden consumenten

ALGEMENE CONSUMENTSVOORWAARDEN PRINTDEAL.BE

ARTIKEL 1: INTERPRETATIE

1.1 Definities Opdrachtgever. De opdrachtgever is diegene die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer. De opdrachtnemer is de bvba PRINTDEAL.BE, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Ankerrui 11, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0524.822.458.

Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ‘de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien’. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege [met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie], brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Partijen. De partijen zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

1.2 Toepasselijkheid Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2: TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Totstandkoming. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of te zetten documenten. De opdrachtnemer wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden nadat de opdrachtnemer de bestanden van de opdrachtgever ontvangen heeft en schriftelijk bevestigd heeft de opdracht te zullen aanvaarden en uitvoeren.

2.2 Weigeringsgronden De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling te weigeren, zo ondermeer wanneer een opdracht in strijd zou kunnen zijn met de Openbare Orde en Goede Zeden of met wetgeving i.v.m. discriminatie, racisme, xenofobie of negationisme. Daarnaast kan de opdrachtnemer elke opdracht weigeren waarvan hij redelijkerwijze mag aannemen dat deze het imago van de opdrachtnemer kan beschadigen.

2.3 Aanbiedingen Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden al onze aanbiedingen slechts ten informatieve titel verstrekt. Alle opgegeven prijzen zijn excl. BTW en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn onze prijzen 30 kalenderdagen geldig.

ARTIKEL 3: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT – ANNULERING - OPSCHORTING

3.1 Uitsluiting herroepingsrecht Het dient aangestipt dat de goederen die door opdrachtnemer aangeleverd worden, uniek en specifiek zijn. Omwille hiervan kan de opdrachtgever geen gebruik maken van de herroepingstermijn van 14 dagen voorzien in het Wetboek Economisch Recht boek VI artikelen [zie specifiek artikel 53 WER boek VI.]

3.2 Annulering Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, zal de opdrachtnemer factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Er zal een bedrag aangerekend worden, bestaande uit de gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding zoals vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

3.3 Opschorting van de opdracht Indien de opdrachtgever de opdracht tijdelijk zou opschorten, is de opdrachtnemer gerechtigd om, op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt, over te gaan tot een tussentijdse facturatie.

ARTIKEL 4: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR

4.1 Aanlevering Nadat de opdrachtgever het bestelformulier ingevuld heeft, kunnen bestanden aangeleverd worden. Dit kan door een directe aanlevering met een online bestandscontrole, dan wel het aanleveren bij een medewerker van de opdrachtnemer, die vervolgens een controle zal uitoefenen.

Indien de opdrachtgever kiest voor de online bestandscontrole, dan kan de opdracht pas worden uitgevoerd nadat de opdrachtgever het afdrukvoorbeeld goedgekeurd heeft.

Een aanlevering die niet conform de supra beschreven methodes zou verlopen, dient door de opdrachtnemer niet aanvaard te worden.

4.2 Afwijkingen De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

Afwijkingen tot 5% van het vooropgestelde formaat zijn toegelaten en geven de opdrachtgever geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst. De afwijkingen worden bepaald door vergelijking (i) in geval van “online controle bestanden”: met het bestand zoals door de opdrachtnemer ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF-formaat.

Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan voor zover de afwijking maximum 5% bedraagt van het aantal volgens de opdracht. Binnen deze marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en het mindere niet verrekend.

ARTIKEL 5: PRIJS EN BETALING

5.1 Prijzen Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke factuur is netto en dient vooraf te worden voldaan. Betaling op rekening en of contant betalen te Antwerpen is niet mogelijk, tenzij anders vooraf is afgesproken.

5.2 Betalingstermijn De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlsinterest van 1% per maand verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag.

ARTIKEL 6: ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST - ALGEMEEN WEDERKERIG SCHADEBEDING

Wederkerig schadebeding. Indien één der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van het oorspronkelijk factuurbedrag, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 7: LEVERING

7.1 Plaats van levering Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtnemer de verkochte goederen leveren op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken.

7.2 Geen inontvangstname Indien er geen aflevering plaatsvindt - om redenen die bij de opdrachtgever liggen - wordt nadien nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. Lukt het dan weer niet om de goederen te leveren, dan zal de opdrachtnemer de goederen gedurende een maximale periode van 30 dagen ter beschikking houden van de opdrachtgever. Binnen deze periode kunnen de goederen alsnog aangeleverd worden, voor zover de opdrachtgever de hiermee gepaard gaande kosten bij voorbaat voldoet. Wanner de periode van 30 dagen verstreken is, en de opdrachtgever de goederen nog steeds niet opgehaald heeft, mag de opdrachtnemer zich van de goederen ontdoen en zulks op kosten van de opdrachtgever. In dergelijke situatie blijft de verplichting tot volledige betaling van de oorspronkelijke factuur onverminderd bestaan.

ARTIKEL 8: RISICO – OVERDRACHT – EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1 Eigendomsvoorbehoud De eigendom van de aangeleverde goederen zal pas op de opdrachtgever overgaan nadat deze al zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft.

8.2 Risico-overdracht De opdrachtgever draagt evenwel het risico voor verlies of beschadiging, vanaf het ogenblik dat de opdrachtnemer de goederen aan de vervoerder overhandigt. De opdrachtgever zal de vervoerder aanspreken in geval van verlies of beschadiging.

Deze paragraaf is eveneens van toepassing indien de goederen, in gevolge de procedure beschreven in artikel 7.2 niet in ontvangst genomen werden.

ARTIKEL 9: PROTESTPROCEDURE

9.1 Termijnen De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.

9.2 Procedure Protest van de opdrachtgever dient online via het portaal van de opdrachtnemer ingediend te worden. De opdrachtgever kan na in te loggen op zijn account, via “Orders en offertes”, doorgaan naar “Reclamaties”. Bij “Reclamaties” dient het formulier nauwkeurig ingevuld te worden. Verder dient bij ieder protest 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd toegevoegd te worden. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd.

Als de opdrachtnemer het protest van de opdrachtgever als juist heeft aangemerkt, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer het betreffende drukwerk retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclamatie naderhand terecht bleek.

ARTIKEL 10: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is altijd beperkt tot het factuurbedrag [inclusief BTW] van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de [oorzaak van] aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

De opdrachtnemer en/of haar aangestelden zijn volledig verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid die het gevolg is van eigen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 11: AUTEURSRECHTEN

11.1 vermogensrechten Wanneer de opdrachtnemer onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de opdrachtnemer de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de opdrachtnemer-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden. Deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de opdrachtnemer het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

11.2 Recht tot reproductie Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de opdrachtnemer bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot het recht tot reproductie. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht.

De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

13.1 Toepasselijk recht Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

13.2 Bevoegde Rechtbank Elk geschil met betrekking tot voorliggende overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen – afdeling Antwerpen.

Voorwaarden bedrijven

Voorwaarden bedrijven

PRINTDEAL.BE PROFESSIONELEN

ARTIKEL 1: INTERPRETATIE

1.1 Definities Opdrachtgever. De opdrachtgever is diegene die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer. De opdrachtnemer is de bvba PRINTDEAL.BE, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Ankerrui 11, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0524.822.458

Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ‘de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien’. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege [met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie], brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Partijen. De partijen zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

1.2 Toepasselijkheid Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2: TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Totstandkoming Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of te zetten documenten. De opdrachtnemer wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden nadat de opdrachtnemer de bestanden van de opdrachtgever ontvangen heeft en schriftelijk bevestigd heeft de opdracht te zullen aanvaarden en uitvoeren.

2.2 Weigeringsgronden De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling te weigeren, zo ondermeer wanneer een opdracht in strijd zou kunnen zijn met de Openbare Orde en Goede Zeden of met wetgeving i.v.m. discriminatie, racisme, xenofobie of negationisme. Daarnaast kan de opdrachtnemer elke opdracht weigeren waarvan hij redelijkerwijze mag aannemen dat deze het imago van de opdrachtnemer kan beschadigen.

2.3 Aanbiedingen Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk ander overeengekomen zijn al onze aanbiedingen slechts ten informatieve titel verstrekt. Alle opgegeven prijzen zijn excl. BTW en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn onze prijzen 30 kalenderdagen geldig.

ARTIKEL 3: ANNULERING - OPSCHORTING

3.1 Annulering Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, zal de opdrachtnemer factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Er zal een bedrag aangerekend worden, bestaande uit de gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding zoals vermeld in ARTIKEL 6 van deze voorwaarden.

3.2 Opschorting van de opdracht Voor zover de opdrachtgever zou verzoeken om de opdracht tijdelijk op te schorten, dan zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn om op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt, over te gaan tot een tussentijdse facturatie.

ARTIKEL 4: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR

4.1 Aanlevering Nadat de opdrachtgever het bestelformulier ingevuld heeft, kunnen bestanden aangeleverd worden. Dit kan door een directe aanlevering met een online bestandscontrole, dan wel het aanleveren bij een medewerker van de opdrachtnemer, die vervolgens een controle zal uitoefenen.

Indien de opdrachtgever kiest voor de online bestandscontrole, dan kan de opdracht pas worden uitgevoerd nadat de opdrachtgever het afdrukvoorbeeld goedgekeurd heeft.

Een aanlevering die niet conform de supra beschreven methodes zou verlopen, dient door de opdrachtnemer niet aanvaard te worden.

4.2 Afwijkingen De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

Afwijkingen tot 5% van het vooropgestelde formaat zijn toegelaten en geven de opdrachtgever geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst. De afwijkingen worden bepaald door vergelijking (i) in geval van “online controle bestanden”: met het bestand zoals door de opdrachtnemer ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF – formaat.

Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan voor zover de afwijking maximum 5% bedraagt van het aantal volgens de opdracht. Binnen deze marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en het mindere niet verrekend.

ARTIKEL 5: PRIJS EN BETALING

5.1 Prijzen Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke factuur is netto en dient vooraf te worden voldaan. Betaling op rekening en of contant betalen te Antwerpen is niet mogelijk, tenzij anders vooraf is afgesproken.

5.2 Betalingstermijn De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlsinterest van 1% per maand verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag.Daarnaast is eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van het oorspronkelijk factuurbedrag, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 6: LEVERING

6.1 plaats van levering Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtnemer de verkochte goederen leveren op het factuuradres. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken.

6.2 Geen inontvangstname Kan er geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. Lukt het dan weer niet om de goederen te leveren, dan zal de opdrachtnemer de goederen gedurende een maximale periode van 30 dagen ter beschikking houden van de opdrachtgever. Binnen deze periode kunnen de goederen alsnog aangeleverd worden, voor zover de opdrachtgever de hiermee gepaard gaande kosten bij voorbaat voldoet. Wanner de periode van 30 dagen verstreken is, en de opdrachtgever de goederen nog steeds niet opgehaald heeft, mag de opdrachtnemer zich van de goederen ontdoen en zulks op kosten van de opdrachtgever. In dergelijke situatie blijft de verplichting tot volledige betaling van de oorspronkelijke factuur onverminderd bestaan.

ARTIKEL 7: RISICO – OVERDRACHT – EIGENDOMSVOORBEHOUD.

7.1 Eigendomsvoorbehoud De eigendom van de aangeleverde goederen zal pas op de opdrachtgever overgaan nadat deze al zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft.

7.2 Risico-overdracht De opdrachtgever draagt evenwel het risico voor verlies of beschadiging, vanaf het ogenblik dat de opdrachtnemer de goederen aan de vervoerder overhandigt. De opdrachtgever zal de vervoerder aanspreken in geval van verlies of beschadiging.

Deze paragraaf is eveneens van toepassing in geval de goederen, in gevolge de procedure beschreven in

ARTIKEL 6.2 niet in ontvangst genomen werden.

ARTIKEL 8: PROTESTPROCEDURE

8.1 Termijnen De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.

8.2 Procedure Protest van de opdrachtgever dient online via het portaal van de opdrachtnemer ingediend te worden. De opdrachtgever kan na in te loggen op zijn account, via “Orders en offertes”, doorgaan naar “Reclamaties”. Bij “Reclamaties” dient het formulier nauwkeurig ingevuld te worden. Verder dient bij ieder protest 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd toegevoegd te worden. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd.

Als de opdrachtnemer het protest van de opdrachtgever als juist heeft aangemerkt, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer het betreffende drukwerk retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclamatie naderhand terecht bleek.

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is altijd beperkt tot het factuurbedrag [inclusief BTW] van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de [oorzaak van] aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

De opdrachtnemer en/of haar aangestelden zijn volledig verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid die het gevolg is van eigen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 10: AUTEURSRECHTEN

10.1 Vermogensrechten Wanneer de opdrachtnemer onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de opdrachtnemer de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de opdrachtnemer-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden. Deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de opdrachtnemer het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

10.2 Recht tot reproductie Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de opdrachtnemer bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot het recht tot reproductie. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht.

De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

12.1 Toepasselijk recht Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

12.2 Bevoegde Rechtbank Elk geschil met betrekking tot voorliggende overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen – afdeling Antwerpen.

Algemene actievoorwaarden

Regelmatig pakken wij uit met spetterende acties. Zo kun je elke dag profiteren van onze messcherpe maanddeals en andere niet te missen acties. Door gebruik te maken van onze aanbiedingen ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 • De acties op deze website en in gerelateerde uitingen worden aangeboden door Printdeal.be.
 • De acties zijn van toepassing op specifieke aankopen die gedaan worden in de webshop van Printdeal.be.
 • Bij de online aankoop van een actieproduct wordt de korting automatisch verrekend in het winkelmandje óf dient een actiecode ingevuld te worden.
 • De actieperiode staat vermeld bij het specifieke product op de website van Printdeal.be of in gerelateerde communicatie. De acties gelden uitsluitend voor aankopen die gedaan worden in de desbetreffende actieperiode.
 • De aanbiedingen die worden aangeboden zijn uitsluitend geldig voor normale leveringen en gelden niet voor express of next day leveringen.
 • Een actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Klanten die profiteren van een bepaalde korting, zijn uitgesloten van andere acties.
 • Printdeal.be behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, acties te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
 • Op de acties is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Vragen, klachten of opmerkingen over deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via 0800-82299 of info@printdeal.be.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.


Klantenservice
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.